Μαθητές των οποίων η φοίτηση στη Γ’ τάξη των ημερησίων ΕΠΑ.Λ. κατά το σχολικό έτος 2016-2017 χαρακτηρίζεται ανεπαρκής, με βάση το γενικό σύνολο απουσιών και προαχθέντες μαθητές από τη Β’ τάξη ημερησίων ΕΠΑ.Λ. του σχολικού έτους 2014-2015 ή 2015-2016

Οι προαχθέντες μαθητές από τη Β’ τάξη ημερησίων ΕΠΑ.Λ. του σχολικού έτους 2014-2015 ή 2015-2016 και οι μαθητές των οποίων η φοίτηση στη Γ’ τάξη των ημερησίων ΕΠΑ.Λ. κατά το σχολικό έτος 2016-2017 χαρακτηρίζεται ανεπαρκής, με βάση το γενικό σύνολο απουσιών, μπορούν να φοιτήσουν στη Γ’ τάξη ημερησίων ΕΠΑ.Λ. αποκλειστικά κατά το σχολικό έτος 2017-2018. Οι μαθητές, αναλόγως του αριθμού τους, φοιτούν σε ειδικό τμήμα ή τμήματα, των οποίων η λειτουργία εγκρίνεται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ακολουθώντας το πρόγραμμα σπουδών που ισχύει για τη Γ’ τάξη των ημερησίων ΕΠΑ.Λ. κατά το σχολικό έτος 2016-2017. Εφόσον δεν συμπληρώνεται ο κατώτερος αριθμός μαθητών κατά τμήμα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για τη δημιουργία του ειδικού τμήματος, με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι μαθητές μπορούν να εγγράφονται στα λειτουργούντα τμήματα ΕΠΑ.Λ. ακολουθώντας τη διαδικασία της συνδιδασκαλίας μαθημάτων.

Α. Οι ενδιαφερόμενοι/νες ενήλικοι/κες μαθητές/τριες ή οι κηδεμόνες τους αν είναι ανήλικοι/κες καταθέτουν (έως 14 Ιουλίου 2017 ) σχετική αίτηση, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία ανήκει το ΕΠΑ.Λ. που φοίτησαν. Η αίτηση θα πρέπει να αναφέρει:

1. το όνομα του/της μαθητή/τριας

2. το επίθετο του/της μαθητή/τριας

3. το όνομα και το επίθετο του πατέρα

4. το όνομα και το επίθετο της μητέρας

5. το όνομα και το επίθετο του κηδεμόνα

6. την ημερομηνία γέννησης του/της μαθητή/τριας

7. το Δήμο/Δημοτική Ενότητα όπου είναι εγγεγραμμένος/η

8. πλήρη διεύθυνση κατοικίας

9. διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

10. σταθερό τηλέφωνο

11. κινητό τηλέφωνο

12. το σχολείο προέλευσης

13. την ειδικότητα και την τάξη προέλευσης

14. ότι ο/η αιτών/ούσα εμπίπτει στις περιπτώσεις της παράγραφο 3 του άρθρου 4 του Νόμου 4473(Α΄78) και ότι επιθυμεί να εγγραφεί στο ειδικό τμήμα της ειδικότητάς του, κατά το επόμενο σχολικό έτος για την απόκτηση απολυτηρίου και πτυχίου του Ν. 4186/2013.

Β. Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποστέλλουν (από τις 17 Ιουλίου έως τις19 Ιουλίου 2017 ) τις αιτήσεις στον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Γ. Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

1. συγκεντρώνει όλες τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων

2. κατηγοριοποιεί τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων ανά ειδικότητα

3. με βάση τον αριθμό των αιτήσεων ανά ειδικότητα αποφασίζει τη δημιουργία ανάλογων ειδικών τμημάτων σε ΕΠΑ.Λ. (από 20 Ιουλίου έως 21 Ιουλίου 2017)

4. σε περίπτωση μικρού αριθμού μαθητών, φροντίζει να επιλεγεί το κατάλληλο τμήμα σε ένα ΕΠΑ.Λ. της περιφέρειάς του στο οποίο θα γίνει συνδιδασκαλία μαθημάτων (έως 21 Ιουλίου 2017).

5. ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους να μεταβούν στο ΕΠΑ.Λ., στο οποίο έχει δημιουργηθεί το ειδικό τμήμα ώστε να φροντίσουν για την διαδικασία εγγραφής ή μετεγγραφής τους (από 1 Σεπτεμβρίου έως 11 Σεπτεμβρίου).

Παρακαλούνται α) οι Περιφερειακοί Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά την επιλογή των ΕΠΑ.Λ. στα οποία θα λειτουργήσουν τα ειδικά τμήματα να λαμβάνουν υπόψη τους: 1.τον τόπο κατοικίας των αιτούντων μαθητών/τριών 2. την δυνατότητα των σχολικών μονάδων να διαθέσουν χώρους (αίθουσες και εργαστήρια) και εκπαιδευτικό προσωπικό, για την λειτουργία και ένταξη ενός ειδικού τμήματος στο πρόγραμμά τους.

About the Author: snek