Σχεδιαστής Δομικών Έργων

ΤΟΜΕΑΣ: ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής

Ο Δομικός ασχολείται με τη σχεδίαση και κατασκευή έργων υποδομής οδοποιίας, ύδρευσης, κτηρίων, καθώς και με τη σχεδίαση τοπογραφικών διαγραμμάτων, επαγγελματικών χώρων, επίπλων κουζίνας ? μπάνιου, ηλεκτρομηχανολογικών  και υδραυλικών εγκαταστάσεων σε συνεργασία με Αρχιτέκτονες, Πολιτικούς Μηχανικούς, Τοπογράφους και Μηχανολόγους. Επίσης ειδικεύεται στην διαχείριση εφαρμογών γεωπληροφορικής (εφαρμογές κτηματολογίου κ.α.).

Για το σκοπό αυτό ο μαθητής της ειδικότητας αποκτά γνώσεις και δεξιότητες:

  • Για τη μελέτη και τη κατασκευή κτηρίων και έργων υποδομής.
  • Στο αρχιτεκτονικό σχέδιο, στο σχέδιο συγκοινωνιακών και υδραυλικών έργων και στο σχέδιο πολιτικού μηχανικού.
  • Στη σχεδίαση με ηλεκτρονικό υπολογιστή (ACAD).
  • Στον ηλεκτρονικό σχεδιασμό χαρτών, τοπογραφικών διαγραμμάτων με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού Γεωπληροφορικής (G.I.S).
  • Για τον έλεγχο της ποιότητας των οικοδομικών υλικών.