Υπάλληλος Διοίκησης

ΤΟΜΕΑΣ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

Ο υπάλληλος διοίκησης και οικονομικών υπηρεσιών αποκτά γνώσεις και δεξιότητες για να εργασθεί ως υπάλληλος γραφείου πλαισιώνοντας το διοικητικό προσωπικό ή/και ως υπάλληλος του οικονομικού τμήματος μιας εταιρίας.
Πιο συγκεκριμένα:

  • Εργάζεται ως υπάλληλος γραφείου και συνήθως ασχολείται με την αρχειοθέτηση εγγράφων, με την παροχή πληροφοριών από το τηλέφωνο, την εξυπηρέτηση πελατών, την προετοιμασία και αποστολή επιστολών τη δακτυλογράφηση εγγράφων και το χειρισμό e-mail και fax.
  • Παράλληλα δραστηριοποιείται ως βοηθός του έφορου ή του λογιστή, συγκεντρώνοντας και ελέγχοντας όλα τα στοιχεία που αφορούν την οικονομική κατάσταση μιας εταιρείας.
  • Κάνει την αρχειοθέτηση των παραστατικών του λογιστηρίου και ελέγχει τα βιβλία της εταιρείας.
  • Συμβάλλει στην οργάνωση του λογιστηρίου, υπό την εποπτεία του λογιστή, προετοιμάζει τα δελτία πωλήσεων και τα τιμολόγια, εισπράττει λογαριασμούς και εξοφλεί οφειλές της εταιρείας.
  • Συμπληρώνει τα έντυπα για την εφορία και διάφορες άλλες υπηρεσίες.